Kurs : Biologia komórki dla biochemików - (WBt-336)

Prowadzący:

 • prof. dr hab. Zbigniew Madeja i dr hab. Marta Michalik (wykłady)
 • dr hab. Jolanta Sroka (koordynator ćwiczeń)
 • dr Katarzyna Piwowarczyk (asystent grup)
 • dr hab. Jolanta Sroka, dr hab. Justyna Drukała, dr Katarzyna Piwowarczyk, dr Monika Rak, dr Damian Ryszawy, mgr Jessica Catapano, mgr Tomasz Wróbel, mgr Marcin Luty, mgr Sylwia Noga, mgr Dawid Wnuk (prowadzący wybrane ćwiczenia)

Wymiar godzin: 30 godzin wykładów + 60 godzin ćwiczeń

Semestr: zimowy

ECTS: 7

Miejsce »

 • wykład:     sala D107
 • ćwiczenia: sala C110

Termin »

 • wykład:
  • wtorek, harmonogram wykładów w pliku do pobrania: .doc
 • ćwiczenia:
  • poniedziałak  13.00 – 16.00
  • środa             13.00 – 16.00
  • środa             16.00 – 19.00
  • czwartek        10.00 – 13.00
  •  

Kurs jest obowiązkowy dla studentów I roku studiów 1 stopnia z biochemii.

Opis kursu »

 • Wykłady:

Wprowadzenie do biologii komórki: krótka historia badań komórek; jedność i różnorodność komórek i organizmów; organizmy modelowe. Budowa błon biologicznych. Transport przez błony plazmatyczne. Kompartmentalizacja komórki eukariotycznej. Budowa jądra komórkowego. Organizacja  cytoplazmy. Budowa i funkcje siateczki endoplazmatycznej i aparatu Golgiego. Transport pęcherzykowy - endosomy, lizosomy. Transformatory energii w komórce (mitochondria, chloroplasty). Peroksysomy. Organizacja i rola cytoszkieletu. Mechanizmy ruchu komórek. Sygnalizacja wewnątrzkomórkowa. Hodowle komórkowe. Komórki macierzyste (stem cells). Komórki nowotworowe. Cykl komórkowy.

 • Ćwiczenia:

Mikroskopy w badaniach komórek (jasnego pola, kontrastowo–fazowe, fluorescencyjne); metody fluoresencyjne w badaniach struktury komórek (barwienia); testy witalności komórek; badanie zjawisk ruchowych w komórkach; procesów endocytozy, komunikacji międzykomórkowej, fuzji komórek; zakładanie hodowli komórek zwierzęcych in vitro; bankowanie komórek, metody hodowli komórek prawidłowych i nowotworowych.

Regulamin ćwiczeń »

 • Kurs obejmuje 30 godzin wykładu i 60 godzin ćwiczeń. Większość zajęć prowadzona jest w systemach blokowych.
 • W trakcie trwania kursu dopuszcza się jedną nieobecność usprawiedliwioną. Usprawiedliwienie należy przedstawić opiekunowi grupy.
 • Warunkiem zaliczenia poszczególnych ćwiczeń jest, wykonanie ćwiczenia i ewentualne oddanie sprawozdania (po ćwiczeniach, na których wykonywano pomiary).
 • Studenci mają obowiązek przygotowywania się na zajęcia; wiadomości  studentów będą  sprawdzane i oceniane (odpytywanie ustne lub krótkie, pisemne kolokwia tzw. cząstkowe;  nie ma możliwości ich poprawiania). W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej student może zostać niedopuszczony do wykonywania ćwiczenia.
 • W wyjątkowych przypadkach dopuszcza sie odrabianie ćwiczenia z inną grupą w danym tygodniu, ale wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym określony blok ćwiczeniowy.
 • Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest wymagana liczba obecności oraz zaliczenie praktycznego kolokwium końcowego polegającego na wykonaniu przez każdego studenta dwóch wybranych ćwiczeń spośród: ustawiania światła w mikroskopie kontrastowo-fazowym, wykonanie pasażu komórek, test żywotności komórek, liczenie komórek w komorze Burkera. Ocena z ćwiczeń będzie średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w całym semestrze czyli ocen z poszczególnych zajęć, i oceny z zaliczenia praktycznego.
 • Zaliczenie praktyczne jest równoznaczne z nabyciem przez studenta umiejętności praktycznych w trakcie trwania ćwiczeń, dlatego nie przewiduje się dodatkowych, uzupełniających zajęć.

 

Warunki zaliczenia kursu »

Warunkiem zaliczenia kursu jest zdanie egzaminu końcowego
Egzamin – w formie pisemnej (test) – będzie obejmował zakres materiału przekazany przez prowadzących  w ramach wykładów kursowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Ocena z kursu będzie średnią  ocen z: (1) egzaminu końcowego (80%) i (2)  zaliczenia ćwiczeń (20%).

Materiały do wykładu »

 • Podstawy biologii komórki - Bruce Alberts, Dennis Bray, Karen Hopkin, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter.
  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007 (copyright 2005) r. Wydanie: drugie
 • Molecular Biology of the Cell 4th ed. - Alberts Bruce; Johnson Alexander; Lewis Julian; Raff Martin; Roberts Keith; Walter Peter.
  New York and London: Garland Science; c2002
 • Cell Biology - T. Pollard.
  Wydawca: W.B. Saunders Company, 2007

Materiały do ćwiczeń »

 • Zakres materiału obowiązujący do poszczególnych ćwiczeń (prezentacja.ppt):

Instrukcje do ćwiczeń:

 1. Ćwiczenia organizacyjne

 2. Podstawy mikroskopii świetlnej - budowa i działanie mikroskopu  jasnego pola i kontrastowo-fazowego (pdf)

Fragmenty instrukcji do mikroskopu z kontrastem fazowym stereoskopowym MB 30S (Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa, ul. Grochowska 320) (pdf).

 3. Hodowle komórek in vitro (pdf)

 4. Komórki eukariotyczne w mikroskopie jasnego pola i kontrastowo-fazowym; barwienia cytochemiczne komórek (pdf)

 5. Podstawy mikroskopii fluorescencyjnej: barwienia przyżyciowe organelli komórkowych (pdf)

 6. Podstawy mikroskopii fluorescencyjnej: budowa i funkcje cytoszkieletu – barwienie F-aktyny (pdf)

 7. Testy witalności komórek (pdf)

 8. Bankowanie komórek (pdf)

 9. Wpływ anestetyków na komórki zwierzęce (pdf)

10. Wzrost klonalny komórek zwierzęcych (pdf)

11. Pinocytoza (pdf)

12. Zastosowanie metod wirowania do rozdziału komórek ssaczych (pdf)

13. Fuzjowanie komórek (pdf)

14. Komunikacja międzykomórkowa (pdf)