Kurs : Podstawy biologii komórki - (BT-621)

Prowadzący:

 • dr hab. Marta Michalik (wykłady)
 • dr hab. Jolanta Sroka (koordynator ćwiczeń)

Wymiar godzin: 30 godzin wykładów + 15 godzin ćwiczeń

ECTS: 4

Semestr: letni

Miejsce:

 • wykład:      sala D107
 • ćwiczenia:  sala C110

Forma zaliczenia: egzamin

Kurs jest:

 • obowiązkowy dla studentów I roku biotechnologii
 • do wyboru dla studentów innych kierunków

Opis kursu »

Jedność i różnorodność komórek. Komórka prokariotyczna, komórka eukariotyczna. Chemiczne składniki komórek i podstawy molekularnej organizacji komórki. Budowa molekularna i funkcja błony komórkowej i błon wewnątrzkomórkowych. Organizacja jądra komórkowego. Komunikacja między jądrem a cytoplazmą. Kompartmentalizacyjna organizacja komórki eukariotycznej. Organizacja i funkcja układu wakuolarnego: siateczka endoplazmatyczna, aparat Golgiego, lizosomy, endosomy. Mechanizm transportu pęcherzykowego. Transformatory energii w komórce: mitochondria, ich struktura i funkcja. Chloroplasty, ich struktura i funkcja. Peroksysomy. Organizacja i rola cytoszkieletu (mikrotubule, filamenty aktynowe, filamenty pośrednie). Organizacja komórek w tkanki (połączenia międzykomórkowe, substancja międzykomórkowa). Typy komórek i tkanek.

Warunki zaliczenia kursu »

Warunkiem zaliczenia kursu  jest zdanie egzaminu końcowego.

Egzamin:

warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń

 • będzie obejmował zakres materiału przekazany przez prowadzącego w ramach wykładów kursowych
 • będzie pisemny i będzie złożony z 2 części: testu oraz części opisowej (odpowiedzi na krótkie pytania, wyjaśnienia podanych pojęć, rozpoznania struktur komórkowych na wskazanych zdjęciach mikroskopowych, wyjaśnienia „czy przytoczone stwierdzenie jest prawdziwe?", itp.)

Ocena z kursu: będzie równa ocenie z egzaminu

Regulamin ćwiczeń:

 • Kurs obejmuje 30 godzin wykładu i 15 godzin ćwiczeń. Zajęcia prowadzone są w systemach blokowych.
 • W trakcie trwania kursu dopuszcza się jedną nieobecność usprawiedliwioną. Usprawiedliwienie należy przedstawić koordynatorowi ćwiczeń.
 • Warunkiem zaliczenia poszczególnych ćwiczeń jest wykonanie ćwiczenia.
 • Studenci mają obowiązek przygotowywania się na zajęcia; wiadomości  studentów będą  sprawdzane i oceniane (odpytywanie ustne lub krótkie, pisemne kolokwia tzw. cząstkowe;  nie ma możliwości ich poprawiania). W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej student może zostać niedopuszczony do wykonywania ćwiczenia.
 • W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się odrabianie ćwiczenia z inną grupą w danym tygodniu, ale wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym określony blok ćwiczeniowy.
 • Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest wymagana liczba obecności oraz zaliczenie praktycznego kolokwium końcowego polegającego na wykonaniu przez każdego studenta pasażu komórek oraz oznaczenia gęstości komórek w zawiesinie. Ocena z ćwiczeń będzie średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w całym semestrze czyli ocen z poszczególnych zajęć i oceny z zaliczenia praktycznego.
 • Zaliczenie praktyczne jest równoznaczne z nabyciem przez studenta umiejętności praktycznych w trakcie trwania ćwiczeń, dlatego nie przewiduje się dodatkowych, uzupełniających zajęć.

Harmonogram »

Tematy wykładów:

 1. Wprowadzenie
 2. Metody badań biologii komórki
 3. Składniki chemiczne i podstawy molekularnej organizacji komórki
 4. Budowa błon biologicznych
 5. Mechanizmy transportu przez błony
 6. Kompartmentalizacja komórki eukariotycznej: organizacja cytoplazmy
 7. Organizacja i rola cytoszkieletu – filamenty aktynowe, filamenty pośrednie, mikrotubule
 8. Organizacja jądra komórkowego
 9. Siateczka śródplazmatyczna (ER)
 10. Aparat Golgiego, lizosomy
 11. Transport pęcherzykowy (egzocytoza, endocytoza)
 12. Mitochondria, ich struktura i funkcja
 13. Chloroplasty, ich struktura i funkcja . Peroksysomy
 14. Organizacja komórek w tkanki – połączenia międzykomórkowe, substancja międzykomórkowa
 15. Rodzaje tkanek ssaków
 16. Komunikacja międzykomórkowa

(różna długość czasowa poszczególnych tematów – od 1 do 3 godzin wykładowych)

Harmonogram ćwiczeń

Wykłady odbędą się: od 26 lutego 2018

Materiały do wykładu »

 • Bruce Alberts i wsp. - Podstawy biologii komórki, wydanie 2; PWN 2005
 • wykłady:

1.pdf, 2.pdf, 3.pdf, 4.pdf, 5.pdf, 6.pdf, 7-8.pdf, 9.pdf, 10.pdf, 11.pdf, 12.pdf, 13.pdf, 14.pdf, 15.pdf

Materiały do ćwiczeń »

 1. Ćwiczenia organizacyjne. Budowa i zastosowanie mikroskopów świetlnych.

 2. Propagacja linii komórkowych in vitro. (pdf)

 3. Bankowanie komórek i ocena ich żywotności. (pdf)