Kurs : Podstawy biologii komórki - (WBt-323)

Prowadzący: dr hab. Marta Michalik

Wymiar godzin: 30 godzin wykładów

ECTS: 3

Semestr: letni

Termin i miejsce: poniedziałki 14.00 -15.30, sala D107

wyjątkowo w bieżącym roku akademickim w godzinach 14.20- 15.50  (nie dotyczy 13 kwietnia 2015 – wykład od 14.00)

 

Forma zaliczenia: egzamin

Kurs jest:

 • obowiązkowy dla studentów I roku biotechnologii
 • do wyboru dla studentów innych kierunków

Opis kursu »

Jedność i różnorodność komórek. Komórka prokariotyczna, komórka eukariotyczna. Chemiczne składniki komórek i podstawy molekularnej organizacji komórki. Budowa molekularna i funkcja błony komórkowej i błon wewnątrzkomórkowych. Organizacja jądra komórkowego. Komunikacja między jądrem a cytoplazmą. Kompartmentalizacyjna organizacja komórki eukariotycznej. Organizacja i funkcja układu wakuolarnego: siateczka endoplazmatyczna, aparat Golgiego, lizosomy, endosomy. Mechanizm transportu pęcherzykowego. Transformatory energii w komórce: mitochondria, ich struktura i funkcja. Chloroplasty, ich struktura i funkcja. Peroksysomy. Organizacja i rola cytoszkieletu (mikrotubule, filamenty aktynowe, filamenty pośrednie). Organizacja komórek w tkanki (połączenia międzykomórkowe, substancja międzykomórkowa). Typy komórek i tkanek.

Warunki zaliczenia kursu »

Warunkiem zaliczenia kursu  jest zdanie egzaminu końcowego.

Egzamin:

 • będzie obejmował zakres materiału przekazany przez prowadzącego w ramach wykładów kursowych
 • będzie pisemny i będzie złożony z 2 części: testu oraz części opisowej (odpowiedzi na krótkie pytania, wyjaśnienia podanych pojęć, rozpoznania struktur komórkowych na wskazanych zdjęciach mikroskopowych, wyjaśnienia „czy przytoczone stwierdzenie jest prawdziwe?", itp.)

Ocena z kursu: będzie równa ocenie z egzaminu

Harmonogram »

Tematy wykładów:

 1. Wprowadzenie
 2. Metody badań biologii komórki
 3. Składniki chemiczne i podstawy molekularnej organizacji komórki
 4. Budowa błon biologicznych
 5. Mechanizmy transportu przez błony
 6. Kompartmentalizacja komórki eukariotycznej: organizacja cytoplazmy
 7. Organizacja i rola cytoszkieletu – filamenty aktynowe, filamenty pośrednie, mikrotubule
 8. Organizacja jądra komórkowego
 9. Siateczka śródplazmatyczna (ER)
 10. Aparat Golgiego, lizosomy
 11. Transport pęcherzykowy (egzocytoza, endocytoza)
 12. Mitochondria, ich struktura i funkcja
 13. Chloroplasty, ich struktura i funkcja . Peroksysomy
 14. Organizacja komórek w tkanki – połączenia międzykomórkowe, substancja międzykomórkowa
 15. Rodzaje tkanek ssaków
 16. Komunikacja międzykomórkowa

(różna długość czasowa poszczególnych tematów – od 1 do 3 godzin wykładowych)

Wykłady odbędą się: od 2 marca do 15 czerwca 2015 r. wyjątkowo w bieżącym roku akademickim w godzinach 14.20- 15.50  (nie dotyczy 13 kwietnia 2015 – wykład od 14.00)

Materiały do wykładu »

 • Bruce Alberts i wsp. - Podstawy biologii komórki, wydanie 2; PWN 2005
 • Wincenty Kilarski - Strukturalne podstawy biologii komórki; PWN 2003
 • wykłady: pliki .pdf będą zamieszczane sukcesywnie

1.pdf, 2.pdf, 3.pdf, 4.pdf, 5.pdf, 6.pdf, 7-8.pdf, 9.pdf, 10.pdf, 11.pdf, 12.pdf, 13.pdf, 14.pdf, 15.pdf