Kurs : Praktikum z biologii komórki - (WBt-106)

Prowadzący:

 • dr hab. Marta Michalik (koordynator)
 • prof. dr hab.Jarosław Czyż, dr hab. Justyna Drukała, dr hab. Marta Michalik, dr hab. Jolanta Sroka, dr Katarzyna Piwowarczyk, dr Monika Rak, dr Damian Ryszawy (prowadzący wybrane ćwiczenia)

Wymiar godzin: 60 godzin zajęć laboratoryjnych

ECTS: 4 lub 5

Semestr: letni

Miejsce: sala C110 oraz laboratoria ZBK

Termin »

 • grupy ćwiczeniowe:
  • wtorek            9.00–13.30
  • środa              9.00–13.30
  • czwartek         9.00–13.30

Liczba grup zależy od liczby zgłoszonych studentów.

Grupa zajęciowa zostanie uruchomiona, gdy wpisze się na nią minimum 8 osób.

Wymagania wstępne: zaliczenie dowolnego kursu Biologia komórki (wykłady + ćwiczenia) w wymiarze minimum 60 godzin

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Kurs jest zalecany dla I i II roku studiów magisterskich z biotechnologii, zainteresowanych studentów kierunku biochemia oraz biofizyka. Kurs jest obowiązkowy dla magistrantów ZBK.

Opis kursu »

Ćwiczenia umożliwiają poznanie wybranych, nowoczesnych metod stosowanych w badaniach biologii komórki i diagnostyce klinicznej.
Tematy: Hodowle komórek in vitro: zakładanie hodowli pierwotnych komórek prawidłowych (fibroblastów, mioblastów, neuronów). Badanie aktywności skurczowej kardiomiocytów. Zastosowanie metod mikrofluorymetrycznych w badaniach kinetyki proliferacji i faz cyklu komórkowego. Wykorzystanie znaczników fluorescencyjnych do analizy dynamicznej organizacji struktury komórek. Metody immunocytochemiczne i wykorzystanie ich w badaniach biologii komórki i diagnostyce klinicznej. Kokultury komórek prawidłowych i rakowych i ich wzajemne oddziaływanie na siebie. Zastosowanie automatycznego mikroskopu fluorescencyjnego i cyfrowych kamer CCD w biologii komórki (kolokalizacja sygnałów fluorescencyjnych, rejestracja procesów dynamicznych). Zjawiska kontaktowe w procesach migracji i proliferacji komórek. Wybrane metody badania aktywności endocytarnej komórek; wpływ wybranych leków stosowanych klinicznie na aktywność endocytozy fazy płynnej komórek prawidłowych i nowotworowych. Metody cytometrii obrazowej w badaniach morfologii komórek zwierzęcych i analizie międzykomórkowej wymiany metabolitów. Badania mechanizmu aktywności ruchowej komórek zwierzęcych. Chemotaksja komórek.

Warunki zaliczenia kursu »

Warunkiem zaliczenia kursu jest: 

zaliczenie poszczególnych ćwiczeń praktycznych, przygotowanie i wygłoszenie jednego referatu na temat wybrany z listy referatów związanych tematycznie z zajęciami, które są przedmiotem kursu, zaliczenie kolokwium końcowego.

Pisemne kolokwium zaliczeniowe będzie obejmowało zakres materiału przekazany przez prowadzących na poszczególnych zajęciach laboratoryjnych.

Regulamin ćwiczeń »

 • W trakcie trwania kursu dopuszcza się na zajęciach praktycznych jedną nieobecność usprawiedliwioną
 • Warunkiem zaliczenia poszczególnych ćwiczeń jest zaliczenie kolokwium cząstkowego (na ocenę), poprawne wykonanie ćwiczenia i oddanie sprawozdania (jeśli jest wymagane przez prowadzącego zajęcia)
 • W trakcie trwania kursu student ma obowiązek przygotować i wygłosić referat na jeden z podanych tematów (ocena za przygotowanie referatu będzie jedną z ocen cząstkowych i będzie wliczana do oceny końcowej z kursu)
 • Ocena z kursu jest średnią ważoną ocen z poszczególnych zajęć wraz z referatem (50%) i kolokwium zaliczeniowego (50%)

Materiały »

Proponowane tematy referatów (pdf do pobrania)

Praktikum z biologii komórki (ppt do pobrania)

Brakujace instrukcje do poszczególnych zajęć laboratoryjnych zostaną zamieszczone najpóźniej 2 tygodnie przed ich rozpoczęciem

Zagadnienia do ćwiczeń:

 1. Organizacja oraz bezpieczeństwo pracy w laboratorium biologicznym
 2. Zakładanie hodowli pierwotnych fibroblastów z zarodka kurczęcia »
  1. zagadnienia (doc)
  2. zalecana literatura (doc)
  3. instrukcja (pdf)
 3. Trójwymiarowe hodowle komórek mięśnia sercowego
  1. zagadnienia (doc)
  2. zalecana literatura (doc)
  3. instrukcja (pdf)
 4. Zastosowanie zautomatyzowanych systemów mikroskopowych do poklatkowej rejestracji procesów biologicznych
  1. zagadnienia (doc)
  2. zalecana literatura (doc)
  3. instrukcja (pdf)
 5. Rejestracja i analiza migracji komórek. Rola kinazy białkowej C w regulacji aktywności komórek zwierzęcych
  1. zagadnienia (doc)
  2. zalecana literatura (doc)
  3. instrukcja (doc)
 6. Metody immunocytochemiczne. Barwienia fluorescencyjne komórek prawidłowych i nowotworowych
  1. zagadnienia (doc)
  2. zalecana literatura (doc)
  3. instrukcja (doc)
 7. Zastosowanie metod immunocytochemicznych w diagnostyce nowotworów
  1. zagadnienia (doc)
  2. zalecana literatura (doc)
  3. instrukcja (pdf)
 8. Zastosowanie cyfrowych, chłodzonych kamer CCD w mikroskopii fluorescencyjnej
  1. zagadnienia (doc)
  2. zalecana literatura (doc)
  3. instrukcja (pdf)
 9. Zastosowanie systemu mikroskopii TIRF w badaniach organizacji cytoszkieletu w komórkach zwierzęcych
  1. zagadnienia (doc)
  2. zalecana literatura (doc)
  3. instrukcja (pdf)
 10. Komunikacja międzykomórkowa
  1. zagadnienia (doc)
  2. zalecana literatura (doc)
  3. instrukcja (pdf)