Kurs: Biologia komórki - (WBt-165)

Prowadzący:

 • prof. dr hab. Zbigniew Madeja (wykłady)
 • dr hab. Jolanta Sroka (koordynator ćwiczeń)
 • dr hab. Jolanta Sroka, dr Katarzyna Piwowarczyk, dr Monika Rak (asystenci grup)
 • dr hab. Jolanta Sroka, dr hab. Justyna Drukała, dr Katarzyna Piwowarczyk, dr Monika Rak, dr Damian Ryszawy, mgr Jessica Catapano, mgr Tomasz Wróbel, mgr Marcin Luty, mgr Sylwia Noga, mgr Joanna Stalińska, mgr Dawid Wnuk (prowadzący wybrane ćwiczenia)

Wymiar godzin: 30 godzin wykładów + 60 godzin ćwiczeń

ECTS: 6

Semestr: zimowy

Miejsce »

 • wykład:      sala D107
 • ćwiczenia:  sala C110

Termin »

 • wykład:
  • czwartek      10.15 – 11.45
 • ćwiczenia:

    poniedziałek  16.15 – 19.15
    wtorek             9.00 – 12.00
    wtorek           12.00 – 15.00
    wtorek           15.00 – 18.00
    środa               9.30 – 12.30
    czwartek       13.00 – 16.00

Wymagania wstępne: zaliczenie kursu Biochemia

Forma zaliczenia:

 • EGZAMIN dla studentów biotechnologii
 • ZALICZENIE Z OCENĄ dla studentów biologii i innych kierunków

Kurs jest:

 • obowiązkowy dla studentów III roku studiów I stopnia (licencjackich) kierunku Biotechnologia
 • zalecany dla studentów biologii Wydziału BiNoZ specjalizacji Biologia komórki realizowanej na Wydziale BBiB
 • do wyboru dla studentów Biofizyki i studentów innych kierunków

Opis kursu »

 • Wykłady:

Metody badawcze na poziomie pojedynczej komórki, wizualizacja komórek i struktur komórkowych, izolacja komórek, hodowle komórkowe. Błona komórkowa, białka błonowe, mechanizmy transportu przez błonę komórkową, budowa i funkcja kanałów jonowych. Komunikacja międzykomórkowa. Zjawiska ruchowe w komórce: mechanizmy generowania ruchu w komórkach, transport wewnątrzkomórkowy, białka motoryczne, mechanizmy migracji komórek. Cykl komórkowy i jego regulacja, podział komórki. Komórki macierzyste. Podstawy biologii komórki nowotworowej: molekularne podłoże transformacji nowotworowej, mechanizmy nabywania zdolności do tworzenia przerzutów.

 • Ćwiczenia:

Mikroskopy w badaniach komórek (kontrastowo–fazowe, polaryzacyjne, interferencyjne, fluorescencyjne); metody fluoresencyjne w badaniach struktury komórek (barwienia); testy witalności komórek; badanie zjawisk ruchowych w komórkach; fuzja komórek; zakładanie hodowli komórek zwierzęcych in vitro; bankowanie komórek; hodowle komórkowe dla celów inżynierii komórkowej i klinicznej transplantologii.

Warunki zaliczenia kursu »

Warunkiem zaliczenia kursu jest zdanie egzaminu końcowego (studenci biotechnologii) lub kolokwium zaliczeniowego (studenci biologii i innych kierunków).
Egzamin (kolokwium zaliczeniowe) - w formie pisemnej – będą obejmowały zakres materiału przekazany przez prowadzącego w ramach wykładów kursowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu (kolokwium zaliczeniowego) jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Ocena z kursu: będzie średnią z ocen z egzaminu końcowego (80%) i zaliczenia z ćwiczeń (20%).

Regulamin ćwiczeń »

 • W trakcie trwania kursu dopuszcza się jedną nieobecność usprawiedliwioną.
 • Warunkiem zaliczenia poszczególnych ćwiczeń jest wykonanie ćwiczenia i ewentualne oddanie sprawozdania (po ćwiczeniach, na których wykonywano pomiary).
 • Studenci maja obowiązek przygotowywania się na zajęcia; wiadomości  studentów będą  sprawdzane i oceniane (odpytywanie ustne lub krótkie, pisemne kolokwia tzw. cząstkowe).
 • W trakcie trwania kursu student przygotowuje i wygłasza referat na jeden z podanych tematów (referat będzie oceniany).
 • Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest wymagana liczba obecności oraz praktyczne zaliczenie ćwiczeń (zasady tego zaliczenia zostaną podane na ćwiczeniach organizacyjnych).
 • Ocena z ćwiczeń będzie średnią arytmetyczną:
  • końcowego zaliczenia praktycznego ćwiczeń,
  • wygłoszonego referatu,
  • ocen tzw. cząstkowych z poszczególnych ćwiczeń.

Materiały do wykładu »

 • Wykłady do pobrania (.pdf): http://biotka.mol.uj.edu.pl/~zibi/wyklady/
 • Podstawy biologii komórki – Bruce Alberts, Dennis Bray, Karen Hopkin, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007 (copyright 2005) r. Wydanie: drugie
 • Molecular Biology of the Cell 4th ed. – Alberts Bruce; Johnson Alexander; Lewis Julian; Raff Martin; Roberts Keith; Walter Peter. New York and London: Garland Science; c2002
 • Cell Biology – T. Pollard. Wydawca: W.B. Saunders Company, 2007

Materiały do ćwiczeń »

(podkreślone do pobrania)

 • Harmonogram referatów (doc)
 • Zakres materiału obowiązujący do poszczególnych ćwiczeń (prezentacja.ppt):

 

 1. Ćwiczenia organizacyjne.

 2. Mikroskopia w świetle przechodzącym - Budowa i działanie mikroskopu jasnego pola, kontrastowo-fazowego i kontrastem interferencyjno-różnicowym Nomarskiego. (pdf)

Fragmenty instrukcji do mikroskopu z kontrastem fazowym stereoskopowym MB 30S (Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa, ul. Grochowska 320) (pdf)

Fragmenty instrukcji do mikroskopu polaryzacyjno - interferencyjnego BIOLAR (Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa, ul. Grochowska 320) (pdf)

 3. Propagacja linii komórkowych in vitro. (pdf)

 4. Wykorzystanie hodowli komórkowych w transplantologii.

Instrukcja (pdf)

Zakres materiału obowiązujący do ćwiczeń (doc)

– Artykuły do pobrania (1.pdf, 2.pdf, 3.pdf, 4.pdf)

 5. Mikroskopia fluorescencyjna; Przyżyciowe barwienia organelli wewnątrzkomórkowych. (pdf)

 6. Mikroskopia fluorescencyjna; Cytoszkielet - Barwienie filamentów aktynowych. (pdf)

 7. Analiza żywotności komórek w warunkach in vitro. (pdf)

 8. Przechowywanie komórek w bankach komórkowych. (pdf)

 9. Mechanizmy ruchów komórkowych - wpływ anestetyków na komórki. (pdf)

10. Analiza aktywności endocytarnej komórek zwierzęcych. (pdf)

11. Niezależny od kontaktu z podłożem wzrost komórek nowotworowych. (pdf)

12. Separacja komórek zwierzęcych w gradiencie gęstości. (pdf)

13. Techniki generowania heterokariontów. (pdf)

14. Wizualizacja międzykomórkowego transferu fluorochromów. (pdf)