Kurs: Biologia komórki - (WBt-165)

Prowadzący:

 • prof. dr hab. Zbigniew Madeja (wykłady)
 • dr hab. Jolanta Sroka (koordynator ćwiczeń)
 • dr hab. Jolanta Sroka, dr Monika Rak (asystenci grup)
 • dr hab. Jolanta Sroka, dr hab. Justyna Drukała, dr Katarzyna Piwowarczyk, dr Monika Rak, dr Damian Ryszawy, mgr Tomasz Wróbel, mgr Dawid Wnuk (prowadzący wybrane ćwiczenia)

Wymiar godzin: 30 godzin wykładów + 60 godzin ćwiczeń

ECTS: 6

Semestr: zimowy

Miejsce »

 • wykład:      sala D107
 • ćwiczenia:  sala C110

Termin »

 • wykład:
  • czwartek      10.15 – 11.45
 • ćwiczenia:

    poniedziałek   16.00 – 19.00
    wtorek             9.00 – 12.00
    wtorek           12.00 – 15.00
    środa               9.30 – 12.30
    czwartek        13.00 – 16.00

Wymagania wstępne: zaliczenie kursu Biochemia

Forma zaliczenia:

 • EGZAMIN dla studentów biotechnologii
 • ZALICZENIE Z OCENĄ dla studentów biologii i innych kierunków

Kurs jest:

 • obowiązkowy dla studentów III roku studiów I stopnia (licencjackich) kierunku Biotechnologia
 • zalecany dla studentów biologii Wydziału BiNoZ specjalizacji Biologia komórki realizowanej na Wydziale BBiB
 • do wyboru dla studentów Biofizyki i studentów innych kierunków

Opis kursu »

 • Wykłady:

Metody badawcze na poziomie pojedynczej komórki, wizualizacja komórek i struktur komórkowych, izolacja komórek, hodowle komórkowe. Błona komórkowa, białka błonowe, mechanizmy transportu przez błonę komórkową, budowa i funkcja kanałów jonowych. Komunikacja międzykomórkowa. Zjawiska ruchowe w komórce: mechanizmy generowania ruchu w komórkach, transport wewnątrzkomórkowy, białka motoryczne, mechanizmy migracji komórek. Cykl komórkowy i jego regulacja, podział komórki. Komórki macierzyste. Podstawy biologii komórki nowotworowej: molekularne podłoże transformacji nowotworowej, mechanizmy nabywania zdolności do tworzenia przerzutów.

 • Ćwiczenia:

Mikroskopy w badaniach komórek (kontrastowo–fazowe, polaryzacyjne, interferencyjne, fluorescencyjne); metody fluoresencyjne w badaniach struktury komórek (barwienia); testy witalności komórek; badanie zjawisk ruchowych w komórkach; fuzja komórek; zakładanie hodowli komórek zwierzęcych in vitro; bankowanie komórek; hodowle komórkowe dla celów inżynierii komórkowej i klinicznej transplantologii.

Warunki zaliczenia kursu »

Warunkiem zaliczenia kursu jest zdanie egzaminu końcowego (studenci biotechnologii) lub kolokwium zaliczeniowego (studenci biologii i innych kierunków).
Egzamin (kolokwium zaliczeniowe) - w formie pisemnej – będą obejmowały zakres materiału przekazany przez prowadzącego w ramach wykładów kursowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu (kolokwium zaliczeniowego) jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Ocena z kursu: będzie średnią z ocen z egzaminu końcowego (80%) i zaliczenia z ćwiczeń (20%).

Regulamin ćwiczeń »

 • Kurs obejmuje 30 godzin wykładu i 60 godzin ćwiczeń. Większość zajęć prowadzona jest w systemach blokowych.

 • W trakcie trwania kursu dopuszcza się jedną nieobecność usprawiedliwioną. Usprawiedliwienie należy przedstawić opiekunowi grupy.

 • Warunkiem zaliczenia poszczególnych ćwiczeń jest, wykonanie ćwiczenia i ewentualne oddanie sprawozdania (po ćwiczeniach, na których wykonywano pomiary).

 • Studenci mają obowiązek przygotowywania się na zajęcia; wiadomości  studentów będą  sprawdzane i oceniane (odpytywanie ustne lub krótkie, pisemne kolokwia tzw. cząstkowe;  nie ma możliwości ich poprawiania). W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej student może zostać niedopuszczony do wykonywania ćwiczenia.

 • W trakcie trwania kursu student przygotowuje i wygłasza referat na jeden z podanych tematów (referat będzie oceniany).

 • W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się odrabianie ćwiczenia z inną grupą w danym tygodniu, ale wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym określony blok ćwiczeniowy.

 • Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest wymagana liczba obecności oraz zaliczenie praktycznego kolokwium końcowego polegającego na wykonaniu przez każdego studenta dwóch wylosowanych ćwiczeń spośród: ustawiania światła w mikroskopie kontrastowo-fazowym, wykonanie pasażu komórek, test żywotności komórek, liczenie komórek w komorze Burkera. Ocena z ćwiczeń będzie średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w całym semestrze czyli ocen z poszczególnych zajęć, wygłoszonego referatu, i oceny z zaliczenia praktycznego.

 • Zaliczenie praktyczne jest równoznaczne z nabyciem przez studenta umiejętności praktycznych w trakcie trwania ćwiczeń, dlatego nie przewiduje się dodatkowych, uzupełniających zajęć.

 

Materiały do wykładu »

 • Wykłady do pobrania (.pdf): http://biotka.mol.uj.edu.pl/~zibi/wyklady/
 • Podstawy biologii komórki – Bruce Alberts, Dennis Bray, Karen Hopkin, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007 (copyright 2005) r. Wydanie: drugie
 • Molecular Biology of the Cell 4th ed. – Alberts Bruce; Johnson Alexander; Lewis Julian; Raff Martin; Roberts Keith; Walter Peter. New York and London: Garland Science; c2002
 • Cell Biology – T. Pollard. Wydawca: W.B. Saunders Company, 2007

Materiały do ćwiczeń »

(podkreślone do pobrania)

 • Harmonogram referatów (doc)
 • Zakres materiału obowiązujący do poszczególnych ćwiczeń (prezentacja.ppt):

 

 1. Ćwiczenia organizacyjne.

 2. Mikroskopia w świetle przechodzącym - Budowa i działanie mikroskopu jasnego pola, kontrastowo-fazowego i kontrastem interferencyjno-różnicowym Nomarskiego. (pdf)

Fragmenty instrukcji do mikroskopu z kontrastem fazowym stereoskopowym MB 30S (Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa, ul. Grochowska 320) (pdf)

Fragmenty instrukcji do mikroskopu polaryzacyjno - interferencyjnego BIOLAR (Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa, ul. Grochowska 320) (pdf)

 3. Propagacja linii komórkowych in vitro. (pdf)

 4. Wykorzystanie hodowli komórkowych w transplantologii.

Instrukcja (pdf)

Zakres materiału obowiązujący do ćwiczeń (doc)

– Artykuły do pobrania (1.pdf, 2.pdf, 3.pdf, 4.pdf)

 5. Mikroskopia fluorescencyjna; Przyżyciowe barwienia organelli wewnątrzkomórkowych. (pdf)

 6. Mikroskopia fluorescencyjna; Cytoszkielet - Barwienie filamentów aktynowych. (pdf)

 7. Analiza żywotności komórek w warunkach in vitro. (pdf)

 8. Przechowywanie komórek w bankach komórkowych. (pdf)

 9. Mechanizmy ruchów komórkowych - wpływ anestetyków na komórki. (pdf)

10. Niezależny od kontaktu z podłożem wzrost komórek nowotworowych. (pdf)

11. Analiza aktywności endocytarnej komórek zwierzęcych. (pdf)

12. Separacja komórek zwierzęcych w gradiencie gęstości. (pdf)

13. Techniki generowania heterokariontów. (pdf)

14. Wizualizacja międzykomórkowego transferu fluorochromów. (pdf)