Grants

Ongoing projects »

 • MNiSzW N N302 061936 - Aplikacja kliniczna autologicznych komórek skóry ludzkiej w leczeniu oparzeń z wykorzystaniem matrycy skóry właściwej Integra DRT - analiza procesów regeneracyjnych z wykorzystaniem modelu in vitro - kierownik projektu - dr Justyna Drukała
 • MNiSzW N N301 050236 - Badanie zmiany fenotypowej fibroblastów w miofibroblasty oraz jej udziału w przebudowie ściany dróg oddechowych w astmie oskrzelowej - kierownik projektu - dr Marta Michalik
 • PO IG 01.03.01-14-036/09 - Zastosowanie pochodnych poliizoprenoidów jako nośników leków i regulatorów metabolizmu" Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Priorytet 1 „Badania i rozwój nowoczesnych technologii" poddziałanie 1.3.1. Projekt realizowany w konsorcjum – dr hab. Zbigniew Madeja - kierownik zespołu wchodzącego w skład konsorcjum
 • POIG.01.01.02-00-109/09 - Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie - Zbadanie roli i właściwości biologicznych komórek VSEL w regeneracji skóry –dr Justyna Drukała - kierownik zespołu wchodzącego w skład konsorcjum
 • "Mobilization of populations of stem/ primitive cells into peripheral blood of patients with ischemic heart disease" HOM/2008/15B (Grant w ramach Programu „Homing/ Powroty" FNP, 2008 – 2011)

Completed projects »

 • MNiI,PB2P04C 125 29 – Analiza zaangażowania połączeń międzykomórkowych w procesy związane z inwazyjnością komórek nowotworowych i tworzeniem przerzutów (2005-2008). Kierownik projektu: J. Czyż
 • MNiI,PB2P04C 008 28 – Wpływ oddziaływań komórka-komórka oraz stanu redoks na aktywność ruchową komórek zwierzęcych (2005-2008). Kierownik projektu: Z. Madeja
 • KBN, 3P04C 02923 – Mechanizmy działania czynników wpływających na aktywność ruchową cytoszkielet komórek nowotworowych (zakończony w 2005). Kierownik projektu: W. Korohoda
 • PBZ-KBN-083/P05/2002 – Badania nad możliwościami wykorzystania terapeutycznego nieembrionalnych komórek macierzystych u ssaków - Izolacja, charakterystyka oraz ekspansja kliniczna komórek macierzystych naskórka (zakończony w 2005). Kierownik projektu: J. Drukała
 • Projekt międzynarodowy – The effects of the redox state on cell motility (realizowany w ramach porozumienia o współpracy naukowej między Polską Akademią Nauk i Królewską Szwedzką Akademią Nauk; zakończony w 2003). Kierownik projektu: W. Korohoda
 • KBN,6P04C 05116 – Wpływ oddziaływań komórka/komórka na migrację komórek nowotworowych w kokulturach z komórkami prawidłowymi (zakończony w 2001). Kierownik projektu: W. Korohoda
 • KBN,6P204 05707 – Wpływ oddziaływań komórka/komórka na ruchy i kształt komórek w heterotypowych hodowlach in vitro (zakończony w 1997). Kierownik projektu: W. Korohoda

Collaboration within the framework of research projects »

 • MniSzW, Nr N N405 297636 – Badania profilu jakościowo-ilościowego saponozydów w rodzaju Lysimachia L. oraz ocena ich aktywności cytotoksycznej (2009-2011). Kierownik projektu: Irma Podolak, Katedra Farmakognozji Wydział Farmaceutyczny UJ CM, wykonawca: Marta Michalik
 • MniSzW 2067/P01/2007/32 – Sonda fluorescencyjna do badania włókien kolagenowych w żywych tkankach metodami mikroskopii konfokalnej (2007-2011). Kierownik projektu: J. Dobrucki; główny wykonawca: J. Drukała
 • KBN,PB2P04G 089 27 – Badanie mechanizmów toksyczności i wybranych organicznych związków cyny i ołowiu na błony biologiczne i modelowe oraz ochrony błon przed toksykantami (2004-2007). Kierownik projektu: W. Przestalski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu); główny wykonawca: J.Sroka
 • KBN,6P04G 01921 – Antagonizm i synergizm w oddziaływaniach związków organicznych cyny i ołowiu z błonami biologicznymi i modelowymi - zminimalizowanie wpływu toksycznych związków na organizmy(zakończony w 2004). Kierownik projektu: W. Przestalski; główny wykonawca: J.Sroka
 • KBN,6P04B 01919 – Masowe hodowle komórek skóry ludzkiej w celu przyspieszenia gojenia rozległych ran oparzeniowych i przewlekłych ran troficznych z ograniczeniem bliznowacenia oraz próby rekonstrukcji trójwymiarowej skóry (zakończony w 2003). Kierownik projektu: K. Cieślik (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie); główny wykonawca: J. Drukała
 • KBN,6P04B 92714 – Zastosowanie hodowanych komórek skóry ludzkiej w klinice chirurgicznej (zakończony w 2000). Kierownik projektu: K. Cieślik; główny wykonawca: J. Drukała